Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Fundusze zewnęrzne arch.1

2020-01-31

Starsze informacje o funduszach zewnętrznych

 

EFRR

Projekt: „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-go Listopada w Choroszczy”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 

Nr projektu: WND-RPPD.08.06.00-20-0033/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 5 384 148,31 zł.

Współfinansowanie UE: 1 357 710,57 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy w zakresie robót budowlanych:

1) przebudowa układu komunikacyjnego na rynku (zastąpienie skrzyżowania z ruchem okrężnym - rondo, dwupasmową jezdnią i uwolnienie w ten sposób wewnętrznej przestrzeni rynku, zmiana nawierzchni placu rynkowego, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych),

2) ukształtowanie przestrzeni placu rynkowego (rekompozycja zieleni, budowa małej architektury, pomnika, zbiornika pomp i filtrów),

3) przebudowa sieci wodociągowej i budowa układu technologicznego (wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy, wykonanie układu technologicznego dla zapewnienia wody na potrzeby miejskiego „wodopoju” oraz fontann),

4) budowa kanalizacji deszczowej na rynku,

5) wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenie rynku oraz zasilanie urządzeń funkcjonalnych rynku.

 

Celem głównym projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy poprzez ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu do wzrostu aktywności społecznej i rozwoju turystyki.

 

Projekt realizuje cele szczegółowe które obejmują:

- uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej

- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni

- udostępnienie terenów dla mieszkańców na cele kulturalne, społeczne, rekreacyjne.
 

 

Planowane efekty realizacji projektu: W wyniki realizacji projektu nastąpi rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Rynku w Choroszczy, tak aby mógł pełnić rolę centrum życia kulturalnego, rekreacyjnego, usługowo-handlowego, kultowego. Spodziewane jest pobudzenie rewitalizacji zabytkowej tkanki otoczenia Rynku przez remonty i adaptacje budynków o funkcji mieszkalnej na potrzeby działalności handlowo-usługowej i hotelowej (tworzenie pensjonatów).

Nowa forma Rynku przewiduje odcięcie ruchu kołowego między ul. Dominikańską a Mickiewicza przed frontem kościoła oraz  uporządkowanie zieleni. Zabieg ten skutecznie włączy wnętrze placu w ruch pieszy, umożliwi wykorzystanie tej powierzchni w celach organizacji uroczystości i imprez kulturalnych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania dziedzictwa m.in. poprzez lepszą ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego, stworzenie możliwości jego bezpiecznej eksploatacji przez ogół społeczeństwa, w tym osoby niepełnosprawne.

W długim okresie należy spodziewać się, że Rynek będzie bezpośrednią zachętą dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez pobudzenie powstania nowych lokali gastronomicznych, usługowych, handlowych i pensjonatów. Spodziewanym efektem inwestycji mogą być nowe miejsca pracy. Inwestycja stworzy miejsce dla aktywizacji zawodowej regionu w zakresie usług handlowych, gastronomicznych  i turystycznych. Spowoduje to wzrost dochodów ludności.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach kulturalnych a także edukacyjnych czy rekreacyjnych wpływa na wzrost zdrowia, mniejszą absencję w pracy i szkole. Większy ruch wpływa korzystnie na wszystkie choroby układu krążenia a także pozytywnie oddziałuje na system mięśni i system kostny. Natomiast kontakty z kulturą i sztuką a także z ludźmi wpływają na mniejszą depresję, większą chęć do życia, lepsze samopoczucie. Jest to ważne w przypadku grup defaworyzowanych, „domowników”, którzy nie uczestniczą w wielu wydarzeniach poza gminą.

 

Rewitalizacja i przebudowa rynku ma na celu przywrócenie mu statusu ośrodka życia lokalnej społeczności. Rynek stanie się dla lokalnej społeczności, po realizacji inwestycji, miejscem do rekreacji oraz miejscem do budowania relacji i integracji mieszkańców. Jednocześnie projekt ma na celu stworzenie miejsca do promocji kultury, organizacji większej ilości festynów, happeningów, jarmarków, targów i kiermaszów. Ma być miejscem, w którym będą mogli promować się lokalni artyści (malarze, grajkowie uliczni), itp. Jest to bardzo dobre miejsce do realizacji projektów integracyjnych dla grup defaworyzowanych w oparciu o historię i kulturę regionalną i lokalną.

 

Rynek 11 Listopada w Choroszczy w trakcie robót budowlanych

Rynek1

 

Rynek 11 Listopada w Choroszczy – etap końcowy robót budowlanych

Rynek2

 

 

 


 

MKIDN                                                  Choroszcz

Inwestycja: „ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ Z 1863 R. NA WZGÓRZU SZUBIENICA”

dofinansowana w ramach
Programu WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIECI I TRWAŁYMI UPAMIETNIENIAMI W KRAJU

ze środków finansowych Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

Wartość projektu: 585 480,00 zł.

Środki finansowe Ministra: 140 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Choroszcz: 445 480,00 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy w zakresie robót budowlanych:

1) Roboty rozbiórkowe

2) Wycinkę drzew

3) Budowę ścian oporowych - gazonów

4) Budowę schodów terenowych głównych i bocznych

5) Wykonanie tablicy pamiątkowej z pomnikiem

6) Wykonanie grupy krzyży pamiątkowych

7) Budowę nawierzchni na wzgórzu z kostki i płyt kamiennych

8) Nasadzenia zieleni

9) Wyposażenie w elementy małej architektury.

 

ŚCIANY OPOROWE: W pierwszej kolejności wykonane zostaną ławy fundamentowe wylewane z betonu, następnie ściany zaprojektowane jako monolityczne, żelbetowe wylewane z betonu, a zbrojenie ścian siatką z prętów ułożoną gdzie poziom gruntu jest wyższy. Ściany izolowane zostaną przeciwwilgociowo od strony gruntu izolacją z powłokowych mas bitumicznych. Okładziny ścian od zewnątrz betonowe, zabezpieczone farbą elewacyjną bezbarwną wodoodporną, wodoszczelną i elastyczną, zapewniającą ochronę przed wnikaniem wilgoci i związków przyspieszających korozję. Na murach oporowych wykonane zostaną siedziska z podłużnych elementów drewnianych, mocowanych na konstrukcji stalowej. Siedziska w formie wpuszczanych ławek na projektowanych ścianach oporowych okalających istniejące drzewa.

 

SCHODY TERENOWE: Stopnice i podstopnice schodów wykonane z płomieniowanych płyt granitowych. Barierki z pochwytem umieszczone na wysokości 110 cm.

 

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA: Konstrukcja tablicy wylana zostanie z betonu, a jej krawędzie zostaną frezowane pod odpowiednim kątem, oraz umieszczona na ławie fundamentowej posadowionej na głębokości 120 cm poniżej przyległego terenu.

 

POMNIK Z 1989 r.: Istniejący pomnik przedstawia kopiec kamienny z wbitymi weń metalowymi szablami, mieczami, włóczniami, zostanie przeniesiony a elementy kamienne tworzące formę kopca należy rozebrać i po przesunięciu pomnika odtworzyć z polnych kamieni łupanych. Elementy metalowe należy dokładnie oczyścić i pomalować w kolorze czarnym. Pomnik zostanie posadowiony na stopie fundamentowej.

 

KRZYŻE PAMIĄTKOWE: Na wzgórzu po stronie wschodniej zaprojektowano krzyże pamiątkowe w ilości 17 sztuk. Na wybranych płytach kamiennych znajdujących się nieznacznie ponad płaszczyzną nawierzchni utwardzonej znajdować się będzie wypiaskowany herb powstańczy z 1863 r.

 

NAWIERZCHNIA TERENU NA WZGÓRZU: Materiał użyty do utwardzenia terenu to płyta kamienna granitowa o wymiarach 80x80 cm, gr. 6 cm.

 

              Wzgórze „Szubienica” przed realizacją robót budowlanych

Szubienica

 

Wzgórze „Szubienica” w trakcie robót budowlanych

Roboty