Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nowe zasady odbioru odpadów w Gminie Choroszcz w 2020 roku

2020-01-02

Informujemy, że decyzją Rady Miejskiej w Choroszczy od 2020 roku w Gminie Choroszcz ulega zmianie system odbioru odpadów: inna jest metoda naliczania stawek – od metrażu lokalu mieszkalnego; zmieniają się też opłaty za wywóz odpadów – w związku z tym zmienia się również formularz Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

 

Na zmiany, które Gmina Choroszcz od nowego 2020 roku musi wprowadzić, wpływ ma szereg czynników, w tym między innymi:

 

Przede wszystkim, 22 sierpnia 2019 roku Sejm RP wprowadził kolejną zmianę Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). Nowelizacja ta odgórnie modyfikuje wiele przepisów, w konsekwencji czego na samorządy nakłada szereg obowiązków w kierunku zwiększenia uzyskiwanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Na samorządy także nakłada konieczność podwyższenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminach.

 

Ponadto, znacznemu zwiększeniu uległa opłata środowiskowa – wprowadzona przez ówczesnego Ministra Środowiska (obecnie Ministra Klimatu); ten swoisty podatek środowiskowy zwiększył się ze 120 zł za tonę odpadów w 2015 roku do aż 270 zł za tonę w 2020 roku. Konieczność jego odprowadzania jest obligatoryjna.

 

Jak wynika z opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choroszcz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choroszcz, w roku 2018 koszt funkcjonowania całego systemu zamknął się kwotą blisko 2 mln zł. Wpłaty wniesione przez mieszkańców wyniosły niespełna 1 mln 240 tys. zł, zatem różnicę wynoszącą ponad 700 tys. zł sfinansowała – jeszcze wówczas mogąc to wykonać – Gmina Choroszcz z własnego budżetu.

 

Znacznie gorsze oblicze sytuacji odsłonił 2020 rok, ponieważ jak wynika z przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w roku 2020, koszt funkcjonowania systemu – w porównaniu z rokiem 2018 – wzrośnie o ok. 800 tys. zł. Przy utrzymaniu dotychczasowych – niezmienionych stawek opłat za odpady, niedobór w systemie wyniósłby blisko 1,5 mln zł. A przypomnijmy: jak wynika z art. 6r Ustawy, koszty wynikające z obsługi gospodarki odpadami, w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, winny być w całości pokryte z opłat pobieranych od mieszkańców. Ustawodawca nie zaopatrzył gminy w żadne alternatywne rozwiązania w tym zakresie.

 

Dodatkowo, Regionalne Izby Obrachunkowe – instytucje, które kontrolują finanse podmiotów publicznych, a takim jest m.in. każda gmina, w tym oczywiście Gmina Choroszcz – interpretując powyższy przepis, usztywniły stanowisko i wymagają, aby wszelkie koszty związane z gospodarką odpadami były pokrywane z opłat pobieranych od mieszkańców (a nie – jak się zdarzało do tej pory: że mogły być częściowo dotowane z budżetu samorządu).

 

Wobec tych – narzuconych okoliczności, Rada Miejska w Choroszczy, podobnie jak Rady w innych gminach w całym kraju, zmuszona została do zwiększenia wysokości opłat pobieranych za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

Jaka jest nowa metoda?


Od 2020 roku w Gminie Choroszcz zmienia się metoda naliczania opłat za śmieci: uzależniona ona jest od metrażu lokalu. Miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Choroszcz, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 roku przedstawiają się następująco:

 

POWIERZCHNIA LOKALU MIESZKALNEGO

do 40 m2

od 40,01 m2
do 80,00 m2

powyżej 80 m2

KWOTA OPŁATY

35 ZŁ/m-c

45 ZŁ/m-c

55 ZŁ/m-c

 

WAŻNE: Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku, ponoszą opłatę mniejszą o 3 zł za każdy lokal mieszkalny.

 

Radni miejscy w Choroszczy, wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji osób samotnie gospodarujących, w sposób szczególny chcieli ulżyć samotnym emerytom i rencistom, i pierwotnie zaproponowali stawkę 20 zł miesięcznie za odbiór odpadów, jednakże, wspomniana wyżej Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, nie zgodziła się na takie rozwiązanie: w dniu 19 grudnia 2019 roku zablokowała taką możliwość. Zatem i ci mieszkańcy zobowiązani są wnosić opłaty za odpady – tak jak inni mieszkańcy gminy Choroszcz: odpowiednio od metrażu lokalu.

 

Gmina Choroszcz stanowczo niezgadzając się z pozbawieniem najbardziej potrzebujących jakichkolwiek ulg, dlatego Burmistrz Choroszczy osobiście zabiegał o przywrócenie ustalonych wcześniej – niższych opłat za odpady dla emerytów i rencistów. W tym celu uchwalono Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.

 

WAŻNE: osoby, które nie są pewne jaka jest powierzchnia użytkowanego przez nie lokalu, będą mogły to sprawdzić w decyzji podatkowej otrzymanej z Gminy Choroszcz.

 

Co dalej?


Powyżej przedstawione zmiany powodują konieczność złożenia nowych Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

 

NOWĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 2-14 STYCZNIA 2020 ROKUWzór nowej Deklaracji, obowiązującej w Gminie Choroszcz od dnia 1 stycznia 2020 roku, można pobrać z Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) lub ze strony internetowej: www.choroszcz.pl. Tam też zamieszczamy wzór wypełnionej deklaracji.

 

PRZYPOMINAMY:


* OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE mają obowiązek uiszczać opłaty (3 x stawka miesięczna) raz na kwartał:

- do dnia 20 marca – za I kwartał (styczeń-marzec)
- do dnia 20 czerwca – za II kwartał (kwiecień-czerwiec)
- do dnia 20 września – za III kwartał (lipiec-wrzesień)
- do dnia 20 listopada – za IV kwartał (październik-grudzień)

 

WAŻNE: OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ DOKONYWAĆ WPŁAT W RATACH MIESIĘCZNYCH!

 

WAŻNE: Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie zobowiązany do opłaty w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej.

 

JAK SEGREGUJEMY ODPADY?

* pojemnik/worek ŻÓŁTY: TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

* pojemnik/worek NIEBIESKI: PAPIER, KARTON, TEKTURA, GAZETY

*  pojemnik/worek ZIELONY: SZKŁO

* pojemnik/worek BRĄZOWY: BIOODPADY

* pojemnik/worek SZARY: POPIÓŁ

* pojemnik/worek CZARNY: ODPADY ZMIESZANE

 

PAMIĘTAJ, ABY OPAKOWANIA (BUTELKI PET, KARTONY, PUDŁA itp.) PRZED WYRZUCENIEM OPRÓŻNIAĆ I ZGNIATAĆ DO MOŻLIWIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW TAK, ABY FIRMA WYWOZOWA NIE WOZIŁA POWIETRZA!

 

NIE TŁUCZ SZKŁA!

 

NFORMUJEMY:
pozostałe odpady wysegregowane można przekazać
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Choroszczy,
ul. A. Mickiewicza 28D

 

PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach 8.00-12.00.


W PSZOK mieszkańcy Gminy Choroszcz mogą pozbywać się odpadów zebranych selektywnie, takich jak:

 

- bioodpady
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe
- opakowania szklane
- popiół

 

oraz

 

- odpady wielkogabarytowe,
- metale
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki i tonery
- przeterminowane leki
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach)
- zużyte opony
- tekstylia i odzież
- domowe odpady medyczne
- odpady budowlane – w ilości do 50 kg w miesiącu

 

Do PSZOK-u mogą być również przekazywane w każdej ilości odpady ww. odbierane z nieruchomości.

 

Wymienione wyżej odpady nie mogą znajdować się w pojemniku na odpady zmieszane w ilościach większych niż:

- w przypadku odpadów zielonych – 1 kg,

- w przypadku papieru i tektury – 0,1 kg,

- w przypadku tworzyw sztucznych – 0,1 kg,

- w przypadku opakowań wielomateriałowych – 0,1 kg,

- w przypadku metali oraz opakowań metalowych – 0,5 kg,

- w przypadku odpadów budowlanych – 2 kg,

- pozostałe odpady tzn. baterie i akumulatory, chemikalia i ich opakowania, elektrośmieci, przeterminowane leki oraz opony – 0 kg.

 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki), powyższe ilości zwiększa się dwukrotnie.


WAŻNE: w PSZOK zbierane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych.  Odpady z działalności gospodarczej w PSZOK NIE SĄ PRZYJMOWANE

 

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

- informacje o Deklaracjach i zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu firmy wywozowej: 85 713 22 09
- informacje o płatnościach (zaległości, nadpłaty, upomnienia): 85 713 22 38

 

Szczegółowe informacje na temat nowych zasad odbioru odpadów w Gminie Choroszcz, obowiązujcych od 2020 roku zawiera Uchwała NR XI/107/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

TUTAJ znajdują się Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy, dotyczące gospodarki odpadami.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:


1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Choroszcz (także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Choroszczy DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (druk można pobrać na końcu niniejszej strony, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.bip.choroszcz.pl, oraz otrzymać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy).


Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 

W przypadku zmiany danych wpisanych w pierwszej deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację (korektę) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


2. Gmina Choroszcz nie prowadzi odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele takich nieruchomości nie muszą rozwiązywać umowy z dotychczasową firmą wywożącą odpady, a jeżeli takiej nie posiadają – powinni ją podpisać. Urząd Miejski jednocześnie przypomina, iż według obowiązującego prawa, NIEDOPUSZCZALNE JEST MIESZANIE ODPADÓW Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ODPADAMI POCHODZĄCYMI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 

JAK DOKONAĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Opłatę uiszcza się:
- gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub
- przelewem
na indywidualny rachunek bankowy, którego numer został wysłany smsem każdemu mieszkańcowi gminy Choroszcz.
 

 

Prosimy pamiętać, że Urząd Miejski w Choroszczy nie rozsyła mieszkańcom indywidualnych powiadomień o terminie opłaty za odpady. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobiście pilnować terminów opłat i uiszczać je w ustalonych terminach.

 

 

UWAGA: odbiory odpadów wielkogabarytowych z danej posesji regulowane są odrębnie i wynikają z ustalonego Harmonogramu. Odbiory odpadów wielkogabarytowych winny być uprzednio zgłoszone przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:
Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7 lub pod nr. tel.: 85 713 22 09.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF  
Wzór wypełniania deklaracji 

Opłatę uiszcza się:
- gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub
- przelewem
na indywidualny rachunek bankowy, którego numer został wysłany smsem każdemu mieszkańcowi gminy Choroszcz.
 

Prosimy pamiętać, że Urząd Miejski w Choroszczy nie rozsyła mieszkańcom indywidualnych powiadomień o terminie opłaty za odpady. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobiście pilnować terminów opłat i uiszczać je w odpowiednich okresach.