Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków za odpady

2020-03-10

Gmina Choroszcz oferuje mieszkańcom program osłonowy pozwalający zmniejszyć w roku 2020 wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapraszamy do składania odpowiednich wniosków. O przyznaniu świadczenia decyduje kryterium dochodowe. Świadczenie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy i tam już można składać odpowiednie dokumenty.

W tym miejscu pragniemy nadmienić, że opłaty za odpady rosną drastycznie w całym kraju. W takiej samej sytuacji bez wyjścia znalazła się także nasza gmina: od 2020 roku Rada Miejska w Choroszczy musiała podnieść opłaty związane z gospodarką odpadami. Od początku jednak chcieliśmy wspomóc naszych mieszkańców, zwłaszcza tych, którym jest ciężej niż pozostałym. Ponieważ poprzednie, zaproponowane przez nas jeszcze w grudniu 2019 roku ulgi, nie zostały zaakceptowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Rada Miejska w Choroszczy była zmuszona je zmienić. Ale obiecaliśmy, że będziemy szukać rozwiązań pozwalających zmniejszyć wydatki za odpady. Cieszymy się, że dziś możemy ogłosić, że taki system już u nas działa i możemy mieszkańcom zrekompensować koszty związane z gospodarką odpadami. Zapraszamy do składnia wniosków.

 

Poniżej przedstawiamy kryteria, jakie uprawniają mieszkańców do otrzymania refundacji za poniesione koszty za odpady:

 

Program osłonowy w Gminie Choroszcz adresowany jest do osób, które:

1) osiągnęły wiek emerytalny;

2) samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym i dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej), tj. 2 103 zł;

lub

prowadzą dwuosobowe gospodarstwo domowe i dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej), tj. 3 168 zł;

3) nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych;

4) zbierają odpady w sposób selektywny.

 

Uwaga: aby ubiegać się o refundację, powyższe kryteria należy spełnić łącznie.

 

Wysokość pomocy i okres jej przyznania:

Pomoc finansowa w ramach programu osłonowego w gminie Choroszcz jest przyznawana na rok 2020 w formie zwrotu świadczenia pieniężnego w wysokości:

- 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny – w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

- 25% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.

Oznacza to, że osoby, które spełniają kryteria programu osłonowego gminy Choroszcz w 2020 roku, najpierw uiszczają regularną opłatę za odpady, a następnie co kwartał będzie im wypłacana pomoc finansowa w postaci zwrotu części kosztów (50% lub 25%).

 

W rezultacie, osoby zakwalifikowane do programu osłonowego w Gminie Choroszcz w 2020 roku będą ponosić następujące ostateczne rzeczywiste koszty opłat za gospodarkę odpadami:

 

POWIERZCHNIA LOKALU MIESZKALNEGO

do 40 m2

od 40,01 m2
do 80,00 m2

powyżej 80 m2

REGULARNA KWOTA OPŁATY

35 zł/m-c

45 zł/m-c

55 zł/m-c

KWOTA OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZNIŻEK W PROGRAMIE OSŁONOWYM:

Emeryt/ka samotny/a

17,5zł/m-c

22,5zł/m-c

27,5zł/m-c

Dwoje emerytów

26,25zł/m-c

33,75zł/m-c

41,25zł/m-c

 

Świadczenie pieniężne w ramach programu osłonowego w Gminie Choroszcz na 2020 rok przysługuje kwalifikującym się mieszkańcom od danego kwartału, w którym złożyli odpowiedni wniosek. Należy jednak pamiętać, że WARUNKIEM OTRZYMANIA REFUNDACJI JEST REGULARNE UISZCZANIE PEŁNEJ ODPŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA DANY KWARTAŁ..

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie pieniężne w ramach programu osłonowego Gminy Choroszcz jest dostępny:

- elektronicznie: druk można pobrać TUTAJ;

- w formie papierowej: druk jest dostępny w M-GOPS w Choroszczy (ul. Dominikańska 2).

 

Wniosek o świadczenie pieniężne w ramach programu osłonowego osoba uprawniona może złożyć:

- osobiście – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2;

- drogą pocztową – przesyłając na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej;

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego;

- inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

 

WAŻNE: WNIOSEK o świadczenie pieniężne w ramach programu osłonowego Gminy Chroszcz w 2020 roku nie jest tym samym co DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Choroszcz. Są to dwa odrębne dokumenty. Osoby ubiegające się o pomoc w ramach programu osłonowego, składają oba formularze.

 

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: 85 713 22 23.

 

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych został przyjęty na mocy Uchwały Nr XIII/142/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 13 lutego 2020 roku.

Zapraszamy do składnia wniosków.