Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

 

Narwiański Park Narodowy powołano w lipcu 1996 roku. Zajmuje on część
gruntów położonych w gminach Choroszcz, Łapy, Suraż, Turośń Kościelna,
Tykocin, Sokoły i Kobylin Borzymy. Powierzchnia NPN wynosi 7350 ha,
powierzchnia otuliny 15408 ha. Siedziba Dyrekcji Parku znajduje się w
zabytkowym dworze w Kurowie. W granicach parku 73% zajmują użytki
ekologiczne, 10% użytki rolne, 9 % wody , 4% lasy. Większość gruntów
położonych na terenie Parku stanowi własność prywatną

 

 

Park powołano celem zachowania fragmentu bagiennej doliny Górnej Narwi
między Surażem a Rzędzianami. Narew na terenie NPN ma charakter rzeki
anastomozującej, którą cechuje sieć rozgałęziających i łączących się koryt
o nieregularnym układzie, rozmaitej krętości i wielkości. Unikatem
przyrodniczym na skalę światową są liczne rozlewiska i zakola
rozczłonkowanego koryta rzeki. Mają one istotne znaczenie dla ochrony
awifauny, szczególnie dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Dolinę
wypełniają torfy o średniej miąższości 1 m.

 

W granicach Parku roślinność reprezentowana jest przez 41 zespołów
roślinnych, w których dominuje roślinność wodna i szuwarowa. Zbiorowiskami
najbardziej rozpowszechnionymi są zabagnione szuwary wielkoturzycowe
zajmujące około 30% ogólnej powierzchni Parku. Wśród flory można spotkać
następujące gatunki objęte ochroną ścisłą: grzybień biały, grążel żółty,
kosaciec syberyjski, wielosił błękitny, storczyk krwisty, storczyk
szerokolistny, podkolan biały, rosiczka okrągłolistna, mieczyk
dachówkowaty, goździk pyszny. W ostatnich 30 latach nastąpiły istotne
zmiany w szacie roślinnej, jednym z jej przejawów jest ekspansja trzciny
pospolitej. Przyczyna tego jest zaprzestanie koszenia wcześniej
użytkowanych łąk oraz coraz krótsze i płytsze zalewy powierzchniowe.
Bagienna dolina Narwi jest ważną ostoją ptaków wodno błotnych o randze
europejskiej. Na jej terenie (NPN i otulina) zanotowano dotychczas 200
gat. ptaków, w tym 154 lęgowe. Poza tym dolina jest ważnym miejscem
odpoczynku i żerowania ptaków w okresie ich przelotów. Symbolem NPN jest
ptak drapieżny - błotniak stawowy. Spośród ptaków zagrożonych gniazdowało
tu 67 gatunków w tym wodniczka i derkacz oraz inne takie jak: bąk, bączek,
cyraneczka, rożeniec, błotniaki: zbożowy i łąkowy, kropiatka, zielonka,
dubelt, kulik wielki, żuraw, rybitwa czarna, podróżniczek i brzęczka.
Generalnie zauważalny jest spadek liczebności występujących tu gat.
ptaków. Przyczyna są zmiany siedliskowe na skutek przesuszenia doliny,
wobec braku użytkowania łąk oraz ostatnio na skutek pogorszenia jakości
wód związanych z funkcjonowaniem zbiornika Siemianówka.

 

Na obszarze NPN stwierdzono występowanie 40 gat. ssaków. Należą do nich
min. gryzonie: bóbr, wydra, lis, jenot, kuna leśna i domowa, norka
amerykańska, łasica, piżmak, łoś, sarna, dzik oraz dwa gatunki nietoperzy.
Bardzo rozpowszechnione są drobne ssaki min. badylarka, mysz polna,
nornica ruda, nornik północny, rzęsorek rzeczek W wodach Narwi stwierdzono
20 gat. ryb (np. szczupak, sum, lin, płoć, okoń, miętus) cztery spośród
nich to gat. chronione - piskorz, śliz koza i różanka. Występuje również
13 gat. płazów (np. kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropuchy: szara,
zielona i paskówka, żaby: trawna, wodna, moczarowa, rzekotka drzewna) oraz
4 gat. gadów (jaszczurka zwinka, żyworodna, padalec i zaskroniec).

 

Dalsze informacje dostępne na stronie: www.npn.pl