Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Gmina Choroszcz wspiera mieszkańców w ochronie zasobów wody

2020-04-21

Wiemy jak cennym zasobem jest woda. Przekonaliśmy się o tym w Gminie Choroszcz nie raz. Z pewnością, wysoko cenioną wartością będzie woda w przyszłości. I to w niedalekiej. Dlatego, aby utrzymać jej zasoby w gruncie, zwiększyć naturalną retencję wody, a także aby zmniejszyć pobór wody pitnej, która wykorzystywana bywa do celów gospodarczych, Gmina Choroszcz uruchamia program dotujący budowę systemów deszczowych pozwalających na zatrzymywanie i wykorzystywanie opadów. Już można składać wnioski. Nabór kończy się 30 czerwca br.

Wsparcie w zakresie gromadzenia wody deszczowej to kolejny program pomocowy, jaki – obok dotacji na usuwanie azbestu, wymianę tzw. kopciuchów, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – oferujemy w tym roku naszym mieszkańcom – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Bardzo się cieszę, że wparcie w zakresie ochrony wody poprzez jej gromadzenie możemy zaproponować w tym okresie. Czym są problemy z wodą wiemy w Choroszczy jak mało kto, bowiem dopóki nie unowocześniliśmy gminnego systemu wodociągowego, borykaliśmy się z pośledniej jakości wodą. Były też takie lata, kiedy zmuszeni byliśmy drastycznie oszczędzać wodę – przyznaje Burmistrz Wardziński. Na szczęcie te problemy już są za nami. Ale z kolei widzimy co dzieje się z zasobami wody w naszym kraju z roku na rok. Jest coraz trudniej, a zjawisko suszy, niestety, już nie brzmi tak egzotycznie jak jeszcze kilka lat temu – dodaje. Dlatego jako społeczeństwo jesteśmy zmuszeni do oszczędzania wody. Tym bardziej cieszę się, że wsparcie w postaci dotacji na budowę systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych możemy zaoferować naszym mieszkańcom – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

 

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dotacji mogą skorzystać Beneficjenci:

- osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Choroszcz;

- zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Choroszcz,

- którzy nie zalegają w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Choroszcz.

 

Jakie koszty pokrywa dotacja?

Dotacja jest udzielana jako refundacja poniesionych kosztów na:

1) zakup, wykonanie i montaż elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, w tym zbiorników o pojemności nie mniejszej niż 2 m³;

2) remont istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności.

 

UWAGA: dotacja nie może być wykorzystana na:

1) sfinansowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania, np. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, uzgodnienia itp.;

2) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

 

Dotacja w postaci refundacji oznacza, że zwrot poniesionych kosztów Beneficjent otrzyma po wykonaniu zadania objętego dotacją, oraz na podstawie przedłożenia odpowiednich dokumentów.

 

WAŻNE: dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych.

 

Dotacja jest udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów systemu deszczowego, przy czym nie więcej niż 2000 zł.

 

Dotacja na daną nieruchomość ma charakter jednorazowy.

 

Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu deszczowego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.

 

WAŻNE: Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją zadania w okresie do 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji oraz ewentualnego wezwania beneficjenta do złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania zasad otrzymania dotacji.

 

Aby skorzystać z dotacji, wnioskodawca składa do Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. Wiosek (wraz z załącznikami) jest dostępny:

 

* poniżej:

 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej

- Wniosek o wypłatę datacji celowej

- Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

* w formie elektronicznej na stronie Urzędu: www.choroszcz.pl,

 

* w wersji papierowej przy Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

Kompletne wnioski przyjmowane są do 30 czerwca każdego roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

O udzieleniu dotacji będzie decydować kolejność kompletnie złożonych dokumentów (wnioski niekompletne należy uzupełnić w ciągu 7 dni), w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Choroszcz na dany rok.

 

W wypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych, Burmistrz Choroszczy zawrze z Wnioskodawcą umowę o dotację w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od uzupełnienia wniosku. Wzór umowy jest dostępny TUTAJ lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

Beneficjent, podpisując umowę o udzielenie dotacji, zobowiązuje się do realizacji zadania oraz właściwego jego rozliczenia.

 

Odmowa podpisania umowy jest równoznaczna z rezygnacją z ubiegania się o dotację.

 

WAŻNE: Gmina Choroszcz może odstąpić od umowy – w terminie 14 dni od stwierdzenia, że Beneficjent nie zakończył realizacji zadania lub odstąpił od jego wykonania, lub nie rozliczył dotacji w terminie wskazanym w umowie.

 

W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi:

- Beneficjenci wyznaczą pełnomocnika, który będzie upoważniony do ich reprezentowania, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, lub:

- wszyscy Beneficjenci przystąpią do zawarcia umowy.

 

Gmina Choroszcz może zażądać od Dotowanego zwrotu dotacji:

- jeśli dotowany Beneficjent nie utrzyma systemu deszczowego przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji;

- oraz na podstawie zasad i trybu określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

 

Informujemy, że:

1. W przypadku, gdy podmiot uprawniony prowadzi lub ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości lub nieruchomość stanowi własność firmy podmiotu uprawnionego, na której będzie realizowane zadanie dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.).

Udzielenie pomocy de minimis następuje na zasadach określonych w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352 str. 1),

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9 z póź. zm), 3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 190, str. 45).

 

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa są zobowiązane do przedstawienia poniższych dokumentów i informacji:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. poz. 311, z późn. zm.) al.bo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).

 

Uchwała Nr XIV/152/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania.

UM