Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii?

2020-04-08

Minister Klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny przedstawiają wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 – w czasie trwania pandemii.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na skład, stanowią odpady komunalne. Jednakże należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności:

 

* WYTYCZNE DLA OSÓB ZDROWYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ, DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE (np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów) – w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:


a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

 

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu, należy wrzucić do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

* WYTYCZNE DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W IZOLACJI (wytyczne dotyczą odpadów wytwarzanych w obiektach lub na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju):

 

a) osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości zaleca się, aby worek spryskać preparatem wirusobójczym;

 

b) worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

 

c) po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

 

WAŻNE: wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru.


d) osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

 

e) worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

 

WAŻNE: przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.


UWAGA: odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

Magazynowanie odpadów w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

 

Informujemy, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in. przez dezynfekcję pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów.


Mat. org./UM