Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Usuwanie azbestu - informacja Burmistrza Choroszczy

2020-01-03

Burmistrz Choroszczy informuje mieszkańców, iż przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy do składania stosownych informacji.

Do projektu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Ww. prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Choroszczy w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.

 

Wobec powyższego, osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Choroszcz, planujące w 2020 roku usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie:

 

 - informacji o wyrobach zawierających azbest,

 

 - oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

 

 - oświadczenia, czy obiekt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej,

 

- dokumentacji fotograficznej, obrazującej stan (stan przed rozpoczęciem prac), która umożliwi porównanie z dokumentacją fotograficzną powykonawczą (wersja papierowa lub elektroniczna)

 

do dnia 15 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu (pokój nr 7) oraz pobrać ze strony internetowej www.choroszcz.pl.

 

Informacje dotyczące dofinansowania usuwaniu wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, pokój nr 7, tel. 85 713 22 09. Sprawę prowadzi p. Artur Bergiel.