Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

XII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy – zapraszamy

2019-12-18

Informujemy mieszkańców Gminy Choroszcz oraz wszystkich zainteresowanych, że w piątek 20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w auli M-GCKiS w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety sołtysom Gminy Choroszcz.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębach: Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Kościuki, Gajowniki i m. Choroszcz.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2020.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2020 roku w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2020.

14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad Sesji.