Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Straż Miejska w Białymstoku zaprasza w swoje szeregi

2019-10-17

Straż Miejska w Białymstoku informuje, że prowadzi nabór na 6 stanowisk aplikanta. Straż Miejska w Białymstoku to jedna z większych jednostek straży miejskich oraz wzorowo ocenianych w kraju. Zapewnia ciekawą i dającą satysfakcję pracę, gwarantującą możliwość rozwoju osobistego.

Podstawowe funkcje wykonywane na stanowisku pracy: to zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, a w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

 

Kandydat powinien: posiadać wykształcenie co. najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21. lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

 

Wymagania dodatkowe: znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń, ustawy u strażach gminnych, ustawy o samorządzie gminnym, posiadanie prawa jazdy kat. „B”, umiejętność nawiązywania kontaktów ż ludźmi, dyspozycyjność, praktyczna znajomość samoobrony.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy lub CV,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu ż. pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku, siedziba: ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Aplikanta, Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO”;

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej o przeniesieniu do rezerwy lub zaświadczenie z WKU),

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do zajęć z wychowania fizycznego z elementami siłowymi oraz przechodzenia sprawdzianów w tym zakresie (wystawione przez lekarza sportowego);

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę.

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać ż uprawnienia, o którym mowa w art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 20119 r. poz. 1286) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: dokumenty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 18.10.2019 r. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz dopisek: „Nabór na wolne stanowisku urzędnicze – aplikant”.

 

Miejsce: Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11 p. 310 (Kadry), tel. (85) 8696753,

 

Warunki pracy zajmowanym stanowisku: pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 12 miesięcy. Praca w systemie zmianowym w porze dziennej i nocnej.

 

Informacje dodatkowe: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Uwaga: Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Numer telefonu należy zawrzeć w kwestionariuszu osobowym lub CV.

 

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym zostaną zniszczone.