Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

X Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2019-09-23

Informujemy, że w dniu 24 września 2019 r. o godz. 13.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

X Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegała według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B”.
6. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2020-2023.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Porosły.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Łyski.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza Choroszczy.

12. Przedstawienie informacji Burmistrza o składanych oświadczeniach majątkowych.

13. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady o składanych oświadczeniach majątkowych.

14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad Sesji.