Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

2019-09-02

Informujemy, że podobnie jak w latach poprzednich, Gmina Choroszcz oferuje uczniom stypendia. W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 2 do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października 2019 r. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych i średnich, zamieszkali na terenie miasta i gminy Choroszcz.

Stypendium szkolne przysługuje:

 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

 

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:

• dochód od 0 zł do 100,00 zł – stypendium w wysokości 150 % kwoty, o której mowa w ust.1;

• dochód od 101 zł do 200 zł – stypendium w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w ust.1;

• dochód powyżej 201 zł– stypendium w wysokości 80 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2019/2020 są dostępne w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy (ul. H. Sienkiewicza 29) od dnia 2 września 2019 r.; mozna je także pobrać klikając w link: Wniosek.