Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Dotacje do wapnowania gleb

2019-07-08

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019-2023, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie.

Dofinasowanie dotyczy zakupu:

1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);


2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podlaskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

1. Opinią OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
2. Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
3. Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie

 

należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do:

 

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 10

tel. 85 743 58 41, w. 27, 23, 22

Mat.org./UM