Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy – zapraszamy

2019-06-25

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2019 r., godz. 9.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy przebiegać będzie według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.


3. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Choroszcz za rok 2018, w tym:

1) debata

2) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.

 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018, w tym:

1) zapoznanie się ze:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,

c) informacją o stanie mienia gminy,

d) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

2) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018,

3) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2018.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym Rady Miejskiej w Choroszczy.


6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.


7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Choroszcz.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łyski.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Porosły.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Choroszcz.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.


17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.


18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.


19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Choroszcz publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.


20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Choroszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.


21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.


22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.


Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz.


23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.


24. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.


25. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2018.

26. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu M-GOPS w Choroszczy.

28. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

29. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

30. Wolne wnioski.

31. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Informujemy, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie transmitowana w czasie rzeczywistym na stronie portalu miejskiego Gminy Choroszcz www.choroszcz.pl. Materiał z sesji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.bip.choroszcz.pl.

UM