Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wyłożenie projektu zmiany MPZP w obrębie Porosły i Łyski

2019-06-07

Burmistrz Choroszczy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1) w obrębie Porosły w obszarach:

- na wschód od ul. Wierzbowej przy skrzyżowaniu z ul. Cichą,
- na zachód od granicy administracyjnej miasta Białystok i na północ od ul. Słonecznej,
- na wschód od ul. Gajowej przy skrzyżowaniu z ul. Złotą.

 

2) w obrębie Łyski w obszarze na północ od rogi krajowej w rejonie firmy Witraż.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2:

- o godzinie 14.00 - dotycząca obszarów w obrębie Porosły,
- o godzinie 15.00 - dotycząca obszaru w obrębie Łyski.

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmian planu miejscowego i prognozach oddziaływania na środowisko. Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r. w formie:

- pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
- ustnej - do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, pokój nr 10),
- drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

 

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

Z wyłożonymi dokumentami można zapoznać się poniżej:

 

 I. Obręb Porosły

 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (obręb Porosły);

 

2) Załączniki do projektu uchwały - rysunki zmiany planu zagospodarowania (obręb Porosły);

 

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3

 

3) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz (obręb Porosły);

 

II. Obręb Łyski

 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (obręb Łyski);

 

2) Załącznik do projektu uchwały - rysunek  zmiany planu zagospodarowania (obręb Łyski);

 

3) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz (obręb Łyski);

 

Powyższe dokumenty są wyłożone w terminie od 7 do 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu: pon.: 7.30-18.00 oraz wt.-pt.: 7.30-15.30.