Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Można zgłaszać kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023

2019-05-24

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, Rada Miejska w Choroszczy wybierze:

 

- do Sądu Okręgowego w Białymstoku – 4 ławników, w tym 2 do orzekania w sprawach cywilnych i 2 do orzekania w sprawach karnych;

- do Sądu Rejonowego w Białymstoku – 5 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach rodzinnych i 4 do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

KARTA ZGŁOSZENIA kandydata na ławnika sądowego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow); można ją również otrzymać w Biurze Podawczym UM Choroszcz oraz Sekretariacie UM Choroszcz.

 

Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, Urząd Miejski w Choroszczy udostępni również wyciąg z przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów, FORMULARZ OŚWIADCZEŃ KANDYDATA na ławnika oraz FORMULARZ LISTY OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ.

 

KARTĘ, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI wymienionymi w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) należy dostarczyć do Biura Podawczego UM Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.  

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

 

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Choroszczy mogą zgłaszać:

 

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,  zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Wymagania, dokumenty, klauzula informacyjna oraz inne ważne informacje są dostępne TUTAJ.