Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

V Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2019-02-21

Informujemy, w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Zapraszamy.

V Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Choroszcz na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2019 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia podziału miasta Choroszcz na jednostki pomocnicze.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi publicznej ul. Rynek 11-go listopada w Choroszczy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na Burmistrza Choroszczy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji.
14. Przedstawienie informacji o ustalonych opłatach planistycznych w roku 2018.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Choroszczy w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w 17. Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Choroszcz za 2018 rok.
18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok.
19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za 2018 rok.
20. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
21. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad Sesji.