Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy zatrudni opiekuna

2018-12-27

Żłobek Samorządowy nr 1 z siedzibą w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek szkoły podstawowej), zatrudni opiekuna. Szczegóły naboru znajdują się poniżej.

Kandydat na stanowisko opiekuna musi spełniać warunki określone w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.), m.in. legitymować się wykształceniem magisterskim o specjalności nauczyciel wychowania przedszkolnego lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy lub innym wskazanym w ustawie, oraz posiadać:

1) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się na stanowisko opiekuna w Żłobku Samorządowym nr 1 w Choroszczy, to:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kopie świadectw pracy,

d) kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie,

e) kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

f) posiadane referencje,

g) oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Dokumenty należy składać do Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, tel. 85 719 31 78; e-mail: oswiata@choroszcz.pldo 11 stycznia 2019 roku do godz. 15.30.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć u dyrektora Żłobka (tel. 609 810 400; e-mail: zlobek@choroszcz.pl) lub w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy (tel. 85 7193178).

 

 

Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1, w odrębnym skrzydle, z osobnym wejściem od strony boiska.

 

Żłobek Samorządowy w Choroszczy powstał w ramach Programu „MALUCH”, przy wsparciu finansowym Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 62 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).