Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Sezon grzewczy w pełni – dbajmy o kominy!

2018-12-19

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy w specjalnym komunikacie do właścicieli i zarządców budynków przypomina o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych w sezonie grzewczym 2018/2019.

Komin to bardzo istotny element budynku, chociaż zajmuje tylko niewielką jego powierzchnię. Może też być niezwykle groźny, szczególnie w przypadku pożaru sadzy, jeśli jest nieczyszczony lub niewłaściwie eksploatowany. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000°C! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.


Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2017 odnotowano 15 235 pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

 

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4 343 takich zdarzeń, w wyniku których 2 651 osób zostało poszkodowanych, a 71 ofiar poniosło śmierć.

 

Przypominamy więc, aby instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną poddawać OKRESOWEJ   KONTROLI ORAZ CZYSZCZENIU przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   


Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).


W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).


Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.


Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

 

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

 

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy;

 

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).


W przypadku pożaru lub zaczadzenia, brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA. Zapraszamy do zapoznana się z tymi materiałami. 

KIK/UM