Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

2018-12-14

Gmina Choroszcz oferuje do nabycia nieruchomość zabudowaną w Zaczerlanach.

Nieruchomość, położona w obrębie Zaczerlany, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 196/12, o powierzchni 1,4109 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00173378/1 przeznaczona jest:

 

- w 60% pod tereny rolne, łąki i pastwiska nieprzeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadzona się zakaz zabudowy na terenach nieprzeznaczonych w planie na cele budowlane;

 

- w 40% pod usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

 

W/w nieruchomość przekazana jest w trwałe użytkowanie Stowarzyszeniu MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa decyzją nr RLS.II.70197/6/82 z dnia 16 marca 1982 r.

 

Cena nieruchomości: 427 457 zł (netto) – czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem zł (netto), w tym nakłady użytkownika – Stowarzyszenia MONAR: 185 590 zł (netto) – sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł.

 

Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1405 ze zm.).

 

Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosimy o kontakt pod nr. tel.: 85 713 22 13 lub poprzez e -mail: urzad@choroszcz.pl.

 

Choroszcz dnia, 14 grudnia 2018 r.                                         

Z up. Burmistrza

                                                                                                              Mgr inż. Mirosław Zalewski

                                                                                                              Sekretarz Gminy