Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Rada Miejska w Choroszczy

2007-04-26

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1. uchwalenie Statutu Gminy,

2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza , stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza - na wniosek Burmistrza,

4. uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,

5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych, w tym strategii rozwoju Gminy,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych Gminy, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,

10. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

11. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

12. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

13. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

14. określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

15. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji samorządowej i rządowej,

16. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

17. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy i flagi, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników,

18. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

19. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.