Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy - zapraszamy

2018-09-10

Informujemy, że w dniu 17 września 2018 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbędzie się według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drodze gminnej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Choroszcz.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Choroska Karta Seniora”.
12. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
13. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
14. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad Sesji.