Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

2018-09-03

W roku szkolnym 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 1 do 15 września 2018 r . W przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października 2018 r. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich zamieszkali na terenie miasta i gminy Choroszcz.

Stypendium szkolne przysługuje:


- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;


- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2018 r.: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

 

Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2018 r.: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

 

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:

 

- dochód od 0 zł do 100,00 zł – stypendium w wysokości 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- dochód od 101 zł do 200 zł – stypendium w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art.. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- dochód powyżej 201 zł – stypendium w wysokości 80% kwoty, o której mowa w art.. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Wniosek o stypendium (wszelkie dokumenty do pobrania znajdują się poniżej) należy składać do Centrum Usług Wspólnych (dawniej: Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy): 16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29; tel./fax: +48 85 719 31 13, +48 85 719 31 78, e-mail: oswiata@choroszcz.pl.

 

Wniosek i oświadczenie

 

Katalog wydatków