Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy 344/2018

2018-07-16

z dnia 16.07.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40, ust. 1 art. 67 ust. 1 i 2 ustaw}' z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz § 3 i § 5 uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Choroszcz, wymienioną w wykazie nr 2/ 2018 stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Burmistrza Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§3

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Treść zarządzenia

Wykaz nieruchomości