Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Choroszcz z „Dobrym Startem”

2018-07-04

Gmina Choroszcz wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy informują, iż od 1 lipca br. ruszył program „Dobry Start”. Wnioski, od 1 lipca br. można składać online, a od 1 sierpnia br. – w wersji papierowej.

Czym jest „Dobry Start"

Świadczenie „Dobry Start” to 300 złotych wypłacane dla każdego uczącego się dziecka. Jest to świadczenie uzyskiwane na wniosek, bez względu na dochód.

 

Środki na realizację programu „Dobry Start”, czyli tzw. wyprawki szkolnej pochodzą z budżetu państwa. Według szacunków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, uprawnionych do świadczenia na Podlasiu jest 133 tys. dzieci, co przekłada się na kwotę 40 mln zł oraz 1,3 mln zł na obsługę programu. W gminie Choroszcz z kolei wsparcie w postaci wyprawki szkolnej otrzymać może szacunkowo ok. 3 tys. dzieci, co przekłada się na ok. 90 tys. zł wsparcia ogółem.

 

Dla kogo „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20. rok życia (lub 24. w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

 

Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić:

- rodzice,

- opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

- osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

- w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy;

- osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;

- dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

- dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Skąd pobrać wniosek na „Dobry Start”?

Druki wniosków i załączniki do tych wniosków można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/) oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

 

Gdzie złożyć wniosek na „Dobry Start”?

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” są przyjmowane i rozpatrywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy znajdujący się przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy.

 

Kiedy złożyć wniosek na „Dobry Start”?

- od 1 lipca 2018 r. wnioski na „Dobry Start” można składać elektroniczne (on-line), za pośrednictwem, m. in.:

- bankowości elektronicznej;

- Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: http://empatia.mrpips.gov.pl/.

 

- od 1 sierpnia 2018 r. wnioski na „Dobry Start” będą przyjmowane w sposób tradycyjny, czyli w wersji papierowej i można je będzie złożyć osobiście w M-GOPS w Choroszczy lub przesłać za pośrednictwem poczty.

 

Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry Start” upływa 30 listopada 2018 r.

 

Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc w ramach świadczenia „Dobry Start”?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata nastąpi w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków kompletnych, złożonych w lipcu lub sierpniu br., rodziny otrzymają świadczenie „Dobry Start” nie później niż 30 września.

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start”, zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku) – wyłącznie z adresu poczty elektronicznej: dobrystart@choroszcz.pl.

 

Aby zminimalizować ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne informujemy, że Wnioskodawca nie musi odpowiadać na e-mail wysłany z powyższego adresu poczty elektronicznej.

 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie on poinformowany o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”.

 

Zapraszamy do składania wniosków!

 

***

Jednocześnie informujemy, że również można składać wnioski w sprawie innych świadczeń, np. rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Wnioski o powyższe świadczenia, przyznane na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019, można składać:

1) drogą elektroniczną już od 1 lipca 2018 r. za pośrednictwem:

- bankowości elektronicznej,

- portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/,

- ePUAP,

- PUE ZUS (dot. świadczenia wychowawczego);

 

2) drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2018 r. – za pośrednictwem poczty lub osobiście w tut. Ośrodku.

 

Zaprszamy.