Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2018-06-13

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Z kolei wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2. Zapraszamy.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegała według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.


3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy, w tym:

 

a) zapoznanie się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

- sprawozdaniem finansowym za 2017 rok,

- informacją o stanie mienia gminy,

- opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

 

b) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

 

c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za 2017 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy.


5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.


6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022.


7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Choroszczy, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choroszcz.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębów Klepacze, Turczyn i Krupniki.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu M-GOPS w Choroszczy.


12. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady z działalności w roku 2017:

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,

- Przewodniczącego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa.

 

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.


14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.


15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.


16. Interpelacje i wnioski radnych.


17. Zapytania i wolne wnioski.


18. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys