Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

W różnorodności siła! Konkurs – zainteresuj się!

2018-05-22

Stowarzyszenie 9dwunastych zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji, a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego. Operatorem regrantingu jest stowarzyszenie 9dwunastych.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?


Wniosek o dofinansowanie może złożyć organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Grupy nieformalne składające się minimum z 3 osób, chcące realizować miniprojekt w ramach Programu potrzebują w tym celu uzyskać patronat organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który w ich imieniu złoży wniosek, podpisze umowę regrantingową, przyjmie oraz rozliczy dotację.

 

Na jakie działania przysługuje dotacja?


Dotacja w wysokości maksymalnie 2800 zł może być wykorzystana na działania realizowane na terenie województwa podlaskiego, przyczyniające się do:

- rozwoju dialogu międzykulturowego,
- kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej,
- rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców i mieszkanek województwa podlaskiego na temat demokracji.
- promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania.

 

Miniprojekty mogą przybierać różnorodne formy, na przykład:

- wydarzeń publicznych (konferencje, seminaria, spotkania dyskusyjne, pokazy filmów, akcje w przestrzeni publicznej);
- wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (wystawy, festiwale, szkolenia, warsztaty, treningi);
- działalności wydawniczej (publikacje drukowane i elektroniczne, broszury, ulotki, materiały informacyjne).

 

Planowane działania powinny być wolne od przemocy, oraz realizowane z poszanowaniem zasad:

- równości szans
- zapobiegania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przesłankę
- zrównoważonego rozwoju. 

 

Jak złożyć wniosek?


Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z Regulaminem. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do 28 maja 2018 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: roznorodnosc@9dwunastych.org, wpisując w temacie wiadomości: W Różnorodności siła! 2018 – wniosek. Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną należy przesłać go pocztą na adres podany w Regulaminie. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście. Terminem złożenia wniosku jest termin złożenia wersji elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie: 9dwunastych.org/regranting.