Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2018-05-16

24 maja 2018 r. o godz. 9:00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

 Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia gminnego.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych
    w sprawie budżetu obywatelskiego.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Choroszcz
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębów:

- Porosły i Łyski

- Turczyn

8 . Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy MGCK w Choroszczy i nadania Statutu.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Choroszcz publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

12.  Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

13.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017.

14.  Przedstawienie sprawozdania kierownika jednostki z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za rok 2017.

15.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

16.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza.

17.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

18.  Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

19.  Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

20.  Interpelacje i wnioski radnych.

21.  Zapytania i wolne wnioski.

22.  Zakończenie obrad Sesji.