Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz - zapraszamy ponownie

2018-05-11

Logo będzie służyło do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. do umieszczenia w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Gminę Choroszcz.

W związku z unieważnieniem konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz - informacja o wynikach pierwszego konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz znajduje się TUTAJ.

 

Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, przy czym projekt powinien zawierać napis: „Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz” lub „MRG Choroszcz”. Projekt logo powinien być tematycznie związany z Gminą Choroszcz.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:


a) zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;

 

b) złożą pisemne oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszenia do konkursu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkursowej zawierającej między innymi projekt logo złożony zgodnie z poniższymi założeniami:

 

a) wydrukowany na sztywnym papierze formatu A4;

 

b) zapisany na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) w formatach pliku: *.pdf (o jakości drukarskiej), *.jpg (o wysokiej rozdzielczości), *.png (o wysokiej rozdzielczości) oraz w jednym z następujących: *.cdr (CorelDRAW), *.ai (Adobe Illustrator) lub *.psd (Photoshop);

 

c) pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości;

 

d) pliki powinny być w wersji wektorowej (w krzywych);

 

e) projekt logo powinien być przygotowany w następujących wersjach:

- kolorowej na białym tle;

- kolorowej na czarnym tle;

- w skali szarości lub czarno-białej tzw. faksowej.

 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty graficzne.

 

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w kopercie w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w Biurze Podawczym, lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 4 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Organizatora), z opisem na kopercie: Konkurs na projekt znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz”.

 

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych.

 

Własność i prawa autorskie wybranego projektu logo przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody.

 

Wyniki konkursu opublikujemy nie później niż do dnia 5 czerwca 2018 r. na stronie internetowej UM Choroszcz: www.choroszcz.pl.

 

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem konkursu, załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

 

Zarządzenie Burmistrza nr 318/2018

 

Regulamin z załącznikami

 

UM