Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

„Aktywna integracja szansą na sukces” - rekrutacja dodatkowa

2018-03-01

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014-2020.

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

 

1. Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

 

2. Osoby, które ukończyły 50. rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:

- bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

 

albo

 

- bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.

 

1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym co najmniej jedną przesłankę, tj.:

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
- osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- osoby nieletnie;
- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
- osoby z niepełnosprawnością;
- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością;
- osoby niesamodzielne;
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
- osoby korzystające z PO PŻ.

 

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone z punktu 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020).

 

Projekt oferuje:

 

1) doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

2) kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:

- koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
- stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
- pokrycie kosztów dojazdu.

 

3) płatne 3-miesięczne staże zawodowe:

- stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/m-c,
- dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;
- dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

 

Dokumenty do pobrania można znaleźć TUTAJ.

 

Dodatkowa rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie!!!

 

Serdecznie zapraszamy!