Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Dotacje na usuwanie azbestu

2018-02-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW) w II kwartale bieżącego roku planuje uruchomić program AZBEST 2018-2019. Dzięki niemu możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Gmina Choroszcz zamierza ubiegać się o pozyskanie tej dotacji. Wstępne deklaracje należy złożyć do 30 marca.

Aby Gmina Choroszcz mogła złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie i zdobyć wsparcie finansowe, wymagane jest przedstawienie wykazu nieruchomości, których właściciele w 2018 roku zamierzają usuwać wyroby zawierające azbest ze swoich posesji, i chcieliby uczynić to przy wykorzystaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku.

 

Zakres dofinansowania obejmuje: demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.

 

W związku z powyższym, Urząd Miejski w Choroszczy zwraca się do zainteresowanych osób z prośbą o złożenie stosownych informacji (według wzorów dokumentów zamieszczonych poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018 roku (piątek) włącznie).

 

Ważne: W przypadku przyznania dotacji Gminie, o realizacji działań związanych z usuwaniem azbestu z konkretnych posesji na terenie gminy Choroszcz, będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

 

Wypełnione dokumenty, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w pokoju nr 9.

 

Wymaganymi dokumentami, są:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest (dokument dostępny jest w wersji elektronicznej, jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy).

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (dokument dostępny jest w wersji elektronicznej, jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy).

 

Dodatkowo, prosimy, aby do dokumentów załączyć:

1) kopię Zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego, złożoną w Starostwie Powiatowym w Białymstoku;

2) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu;

3) do wglądu: ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

 

UWAGA: Brak kompletnej dokumentacji, uniemożliwi ubieganie się o dotację na usunięcie azbestu przez osobę zainteresowaną.

 

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pod nr tel.: 85 713 22 05.

UM