Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacje na temat wsparcia finansowego dla rolników w związku z ASF

2017-12-29

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o wejściu w życie następujących aktów prawnych:

1.   Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L234 z 12.09. 2017 r.);

2.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2272).

Dostęp do rozporządzeń po kliknięciu linku.

W myśl w/w przepisów, istnieje możliwość wsparcia finansowego posiadaczom świń, którzy otrzymali nakaz zaprzestania produkcji wieprzowiny (hodowli świń) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i po spełnieniu następujących warunków:

1.   w momencie wydania nakazu ich gospodarstwo znajduje się na jednym z obszarów Polski objętych środkami dotyczącymi zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, wymienionymi w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE zmienionej decyzją wykonawczą 2017/1481/UE tj. na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia;

2.   utrzymywali średnio nie więcej niż 50 świń w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. i przynajmniej jedno takie zwierzę w czasie wizyty

kontrolnej, która doprowadziła do wydania nakazu zaprzestania produkcji wieprzowiny (hodowli świń);

3.   ich zwierzęta opuściły gospodarstwo w terminie ustalonym przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, lecz nie później niż 120 dni po wydaniu przez organy Inspekcji Weterynaryjnej decyzji nakazującej zaprzestania produkcji wieprzowiny( hodowli świń);

4.   złożyli wniosek o przyznanie pomocy- Wniosek składa się na formularzu opracowanym przez ARiMR i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w pkt 3, jednak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r., chyba że wcześniej zostanie osiągnięty limit liczby prosiąt do 20 kg oraz limit liczby innych świń, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536 (tj. 171 654 innych świń).

5.   nie skorzystali, z tytułu tej samej straty dochodu lub z tytułu tych samych zwierząt, z pomocy państwa, ubezpieczenia lub pomocy finansowanej w ramach wkładu finansowego Unii na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014.