Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

2019-08-30

Strona zawiera informacje o inwestycjach i programach realizowanych na terenie Gminy Choroszcz z udziałem środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Starsze materiały: Odnośnik

 


 

 LOGO EFS

Projekt pt.: „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

 

Nr projektu : RPPD.03.01.03-20-0005/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Realizator: Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Wartość projektu: 927 450,00 zł.

Dofinansowanie UE: 788 175,00 zł.

 

W ramach projektu dzieci zyskały 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego a oferta ośrodka wychowania przedszkolnego została rozszerzona o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Zajęcia z akademii piłkarskiej pozwolą odkryć dziecku nowe pasje, które pozwolą mu rozwinąć się nie tylko fizycznie ale i intelektualnie. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń dostosowanych do wieku dziecka, zapewniona mu zostanie satysfakcja
i radość z treningu. Czas spędzony z rówieśnikami przełoży się na umiejętność funkcjonowania
w grupie. Zajęcia matematyczne stymulują rozwój aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw (w wykorzystaniem np. klocków), prowadzą do zdobycia umiejętności matematycznych i wykorzystania w konkretnych sytuacjach. Robotyka to zajęcia rozwijające zdolności informatycznego, logicznego, kreatywnego myślenia. Poprzez budowę robotów i programowanie ich ruchów dzieci w ciekawy sposób mają możliwość przyswojenia matematyki, biologii elektroniki, fizyki. Dzięki tym zajęciom dzieci mogą bawić się nauką, poprzez samodzielne poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla danego zadania. Zajęcia przedsiębiorczy przedszkolak pozwolą dzieciom poznać podstawy małej ekonomii i przedsiębiorczości poprzez kształtowanie odpowiedzialności wobec własności cudzej i własnej. Zajęcia będą uczyły jak można oszczędzić, np. wodę, energię elektryczną, żywność, papier a nawet pieniądze. A główny cel zajęć to kształtowanie takich umiejętności jak: kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielne dokonywanie wyborów, oraz poczucie własnej wartości. Szachy to zajęcia które pozwolą rozbudzić zainteresowanie grą w szachy, poznania i wyrażenia siebie podczas spotkań szachowych a tym samym rozwijać wyobraźnie i logiczne myślenie.
 

                W ramach Projektu również nauczyciele mają możliwość doskonalić umiejętności
i kompetencje zawodowe niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
 

Celem głównym projektu – wzrost upowszechnienia wysokiej jakości usług przedszkolnych na terenie Gminy Choroszcz  poprzez: utworzenie 50 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, objecie 200 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne, wsparcie doskonalające 21 nauczycieli w zakresie wzrostu umiejętności i kompetencji zawodowych.

Okres realizacji Projektu: 02.09.2019 r. – 30.09.2020 r.

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Zadanie: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr geod.  97/11 w Zaczerlanach,
Gmina Choroszcz”

realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita zadania: 993 324,14 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 286 032,00 zł.

Termin realizacji: 06.04.2018 r -29.11.2019

Świetlica wiejska w Zaczerlanach będzie budynkiem parterowym bez podpiwniczenia.
Obiekt będzie posiadał: wiatrołap, salę świetlicy, wc damski, wc męski, hol, korytarz, magazyn, szatnię obsługi z wc, umywalnię, natrysk, kuchnię, zmywalnię, rozdzielnię kelnerską, pomieszczenie dostaw oraz magazyn brudnych pojemników.

 

 

Świetlica wiejska w Zaczerlanach – efekt końcowy inwestycji

Zdjęcie Zaczerlany Świetlica

Zdjęcie Zaczerlany Świetlica

Zdjęcie Zaczerlany Świetlica

 


 

 

EFRR

Choroszcz, Jeroniki, Łyski i Porosły – uroczyście połączone wspólną drogą

***

 LOGO EFS

 

Projekt pt.: „Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii
– szansą na lepszy start”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Nr projektu : RPPD.09.01.00-20-0328/19

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Realizator: Szkoła Podstawowa w Złotorii

Wartość projektu: 252 655,80 zł.

Dofinansowanie UE: 238 655,80 zł.

 

Projekt zakłada wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej w Gminie Choroszcz, dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej w Złotorii poprzez: 

1. Realizację zajęć dodatkowych, mając na względzie kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych:

a) zajęcia matematyczne (uczące w łatwy i szybki sposób przyswoić mnożenie geometryczne, pozwalające zdobywać umiejętności dostrzegania związków pomiędzy matematyką a otaczającym światem),

b) zajęcia z programowania (uczące rozwiązywania problemu przy wykorzystaniu posiadanych narzędzi),

c) zajęcia z języka angielskiego (nauka przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, zachęci do poznawania języka i przyspieszy jego nauki),

d) zajęcia w formie warsztatów dotyczące świata i natury,

e) zajęcia artystyczne rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność, innowacyjność,

f) zajęcia ze sztuki uczące wyszukiwania informacji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na bezpieczne poruszanie się w sieci komputerowej.

 

W zajęciach dodatkowych i wyrównawczych łącznie weźmie udział 36 uczniów.

 

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 6 nauczycieli, sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, które w przyszłości posłużą na rynku pracy, w tym doskonalone będą umiejętności i kompetencje cyfrowe nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego (kursy programowania na specjalnych robotach, informatyka dla nauczycieli).

 

3. Wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne, które stworzą warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Nauczanie taką metodą pomoże uczniom w przyszłości przenieść zdobytą wiedzę do życia codziennego.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej w Gminie Choroszcz, dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej w Złotorii poprzez:

- objęcie 36 uczniów zajęciami dodatkowymi, kształtującymi i rozwijającymi kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy;

- wsparcie 6 nauczycieli w doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

 

Okres realizacji Projektu: 03.02.2020 r. – 31.12.2021 r.

 

***

EFRR

 

Projekt: „Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 Rewitalizacja

 

Wartość Projektu: 2 530 547,24 PLN

Współfinansowanie UE: 1 294 999,99 PLN

Współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa: 185 000,00 PLN

 

Termin realizacji: 19.07.2018-31.10.2019

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe, utwardzenie terenu, mała architektura, utworzenie terenu biologicznie czynnego, ogrodzenie.

2. Budowę instalacji oświetlenia placu, instalację elektryczną sceny tymczasowej – rozdzielnica umożliwiająca podłączenie urządzeń scenicznych (oświetlenie i udźwiękowienie), instalację elektryczną fontanny (okablowanie, rozdzielnica, oświetlenie LED), demontaż słupa oświetleniowego z przełożeniem kabla oświetleniowego, prace ziemne, inne.

3. Budowę kanalizacji deszczowej, instalację uzdatniania wody, zasilanie fontanny i hydrantów.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy Choroszcz.

 

Cele szczegółowe projektu:

1) Ograniczanie problemów społecznych poprzez aktywne wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  wzrost integracji społecznej, poprawę dostępności do usług kultury i rekreacji.

2) Wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promocję przedsiębiorczości, kreowanie produktów lokalnych  i turystycznych.

3) Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej poprzez jej przebudowę, unowocześnienie i rozwój dla celów kultury i edukacji.

4) Poprawa jakości środowiska poprzez wprowadzanie rozwiązań ekologicznych i przebudowę przestrzeni.

 

Plac Brodowicza będzie miejscem różnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez M-GCKiS dzięki temu zostanie efektywnie wykorzystany czas młodzieży, spadnie koncentracja negatywnych zjawisk, także bezpośrednio wzrośnie udział mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym.

 

***


EFRR

Projekt: „Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Choroszcz”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Nr projektu : WND-RPPD.08.02.02-20-0008/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 1 434 470,32 zł.

Współfinansowanie UE: 1 110 825,15 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Rozbudowę i przebudowę budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw

2) Wyposażenie na potrzeby Przedszkola w Choroszczy

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmować będzie rozbudowę i przebudowę Przedszkola w Choroszczy oraz utworzenie placu zabaw przystosowanego dla dzieci 3-4 letnich. W ramach zadania istniejący budynek Przedszkola w Choroszczy zostanie przebudowany i rozbudowany. W nowej części budynku powstaną 2 sale opiekuńczo-wychowawcze z węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi, pomieszczenie magazynowe. Przebudowany zostanie hol stanowiący komunikację z wyjściem na zewnątrz budynku przez wiatrołap.

 

Ponadto planowany jest zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola: mebli, sprzętu audio, głośników, mikrofonów, maszyny do szycia, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, projektora, ekranu, mikroskopów, telewizora, tablicy interaktywnej, wyposażenia kuchni–pieca konwekcyjnego.

 

Celem głównym projektu Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości usług przedszkolnych na terenie Gminy Choroszcz poprzez uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury przedszkolnej przez rozbudowę i przebudowę funkcjonującego obecnie Przedszkola w Choroszczy oraz doposażenie bazy dydaktycznej OWP w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia.


Okres realizacji Projektu: 03.07.2018 r. – 30.08.2019 r.