Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktywna integracja szansą na sukces – rekrutacja wydłużona

2017-11-14

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż do 30 listopada 2017 roku została wydłużona dodatkowa rekrutacja Uczestników do projektu „Aktywna integracja szansą na sukces" w ramach działania 7.1 RPO WP.

O projekcie pisaliśmy TUTAJ.

 

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

1. Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

 

2. Osoby, które ukończyły 50. rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi, o następującym statusie na rynku pracy:

- bezrobotne, zarejestrowane w miejscowym PUP, zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

albo
- bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.

 

2. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające co najmniej jedną niżej wymienionych przesłanek, tj.

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;

- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

- osoby nieletnie;

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

- osoby z niepełnosprawnością;

- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością;

- osoby niesamodzielne;

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

- osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

 

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone w punkcie 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020).

 

Projekt oferuje:

1) doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

 

2) kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:
- koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
- stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
- pokrycie kosztów dojazdu.

 

3) płatne 3-miesięczne staże zawodowe:
- stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/m-c,
- dotacje dla przedsiębiorstw na przygotowanie stanowiska pracy, w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;
- dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

 

Dokumenty, w postaci Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz Formularz rekrutacyjny dostępny są TUTAJ.

 

Projekt pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” realizowany jest w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014-2020.

 

Serdecznie zapraszamy!