Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja o XXX Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy VII Kadencji

2017-11-02

Informuję, że w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Zaś w dniu 8 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Remizie OSP w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 22), odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa.

  

 Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.
 3. Informacja przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku nt. działania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).
 4. Informacja przedstawiciela Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie informacji Burmistrza w sprawie wykonania budżetu gminy Choroszcz za I-wsze półrocze 2017 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz na rzecz Powiatu Białostockiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie Uchwały nr XXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24.02.2017 r. w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin Białystok i Choroszcz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie Uchwały nr XXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy przebudowie przepustu w ulicy Sportowej w miejscowości Porosły.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz i jego późniejszych zmian (zmiana kąta nachylenia połaci dachowych).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Choroszczy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Branickiego w Choroszczy.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przekształcenia szkół podstawowych.
 16. Przedstawienie informacji o działalności oświatowej za rok szkolny 2016/2017.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewie.
 18. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedłożonych do analizy oświadczeniach majątkowych.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 20. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 22. Interpelacje i wnioski radnych.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad Sesji.        

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys