Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktywna integracja szansą na sukces – dodatkowa rekrutacja

2017-10-11

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia – także więc mieszkańców gminy Choroszcz – do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces”. Dodatkowa rekrutacja trwa do 27.10.2017 roku!

Uczestnikami Projektu mogą zostać:


 1. Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.
 2. Osoby, które ukończyły 50. rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi, o następującym statusie na rynku pracy:
  - bezrobotne, zarejestrowane w miejscowym PUP, zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

albo
- bierne zawodowo niezarejestrowane w miejscowym PUP.

 

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające co najmniej jedną niżej wymienionych przesłanek, tj.:
  - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
  - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  - osoby nieletnie;
  - osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  - osoby z niepełnosprawnością;
  - rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością;
  - osoby niesamodzielne;
  - osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
  - osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone w punkcie 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020)

 

Projekt oferuje:

1) doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

2) kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:
- koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
- stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
- pokrycie kosztów dojazdu.

3) płatne 3-miesięczne staże zawodowe:
- stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/m- c,
- dotacje dla przedsiębiorstw na przygotowanie stanowiska pracy, w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;
- dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000,00 zł/m-c.

 

Dokumenty, w postaci Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz Formularz rekrutacyjny dostępny są TUTAJ.

 

Projekt pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” realizowany jest w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!