Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Żłobek w Choroszczy poszukuje opiekunów

2017-09-19

W Gminie Choroszcz od roku z powodzeniem funkcjonuje Żłobek Samorządowy. Obecnie placówka poszukuje osób na stanowisko opiekuna, oferując możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub odbycia stażu.

O soby zatrudnione na stanowisku opiekuna, muszą spełniać określone prawem wymogi, takie jak: 

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b) posiadać wykształcenie magisterskie o specjalności nauczyciel wychowania przedszkolnego lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy;

c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się na stanowisko opiekuna w Żłobku Samorządowym w Choroszczy, to:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kopie świadectw pracy,

d) kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie,

e) kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

f) posiadane referencje,

g) oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Dokumenty należy składać do Centrum Usług Wspólnych (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29, tel. 85 719 31 78; e-mail: oswiata@choroszcz.pl) do 29 września 2017 roku do godz. 15.00. W Centrum Usług Wspólnych można także zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia.

 

Żłobek Samorządowy w Choroszczy powstał w ramach Programu „MALUCH”, przy wsparciu finansowym Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 62 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

 

Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1, w odrębnym skrzydle, z odrębnym wejściem od strony boiska.