Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja o naborze pracowników na stanowisko w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2017-07-04

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT KIEROWNIKA BIURA

LOGO LGD

 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4; 18-106 Turośń Kościelna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na stanowisko:

 

ASYSTENT KIEROWNIKA BIURA

 

Wymiar etatu: cały etat

Umowa na czas określony

 

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Obsługa kancelaryjno-techniczna organów Stowarzyszenia.
 2. Wsparcie organizacyjno - techniczne działań realizowanych w zakresie wdrażania LSR.
 3. Informowanie społeczności lokalnej o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania i stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 4. Wsparcie działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
 5. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika biura.

 

Konieczne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 1. Podstawowa znajomość problematyki PROW 2014-2020 i RPOWP 2014-2020 w kontekście Lokalnych Grup Działania.
 2. Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.
 5. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów unijnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Termin składania dokumentów:

21-07-2017 do godziny 15.00.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, w godzinach 08.00 – 16.00.

z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy:  Asystent kierownika biura

 

 

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu oferty do biura Stowarzyszenia. Oferty, które wpłyną drogą e-mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Ofert niewybranych biuro nie odsyła.
 1. Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji aplikacyjnej informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych
  w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym
  i kandydat nie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (www.stowarzyszenienarew.org.pl) w terminie
  do 5 dni od terminu zakończenia naboru.
 3. Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi i jest do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy biura.

 

 Ogłoszenie w wersji PDF