Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ogłoszenie o prowadzonych pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

2017-06-26

Gmina Choroszcz prowadzi prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, który jest przygotowywany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Jest to dokument strategiczny niezbędny do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów, na których zostaną wykryte niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, techniczne lub funkcjonalno-przestrzenne. Opracowanie Programu wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia pogłębionej diagnozy na podstawie danych publicznych/statystycznych oraz badań ankietowych, która pozwoli wytypować fragmenty Gminy, gdzie obserwuje się szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, przestrzennych i gospodarczych. Z tego powodu na terenie gminy prowadzimy badania ankietowe. Serdecznie zachęcamy wszytskich mieszkańców do wzięcia w nich udziału.

 

Ankieta jest udostępniona poniżej w postaci pliku edytowalnego. Prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie w sposób wskazany w ankiecie. Ankieta zawiera także formularz do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych.


Kolejnym etapem będą konsultacje i spotkania z mieszkańcami, w celu dostosowania do potrzeb społecznych podejmowanych zagadnień i proponowanych rozwiązań.

 

Ostatecznie Program zostanie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej i przekazany do weryfikacji i wpisu na listę programów rewitalizacji Województwa Podlaskiego.

 

Przewidywany termin opracowania projektu dokumentu to 31 lipca 2017 roku. Następnie Projekt będzie poddany konsultacjom społecznym.

 

O wszelkich działaniach związanych z tworzeniem Programu Rewitalizacji będziemy na bieżąco informować mieszkańców Gminy za pomocą ogłoszeń, obwieszczeń i strony internetowej.

 

Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych!

 

Ankieta