Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Gminna Rada Seniorów w Choroszczy – nabór uzupełniający

2017-05-02

Burmistrz Choroszczy, na mocy Zarządzania nr 223/2017 z dnia 02 maja 2017 r., ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Choroszcz.

Nabór prowadzony jest w terminie od 2 do 19 maja 2017 r.


Zgłoszenia, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym – w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Kandydat do Rady Seniorów Gminy Choroszcz” – należy składać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, w godzinach pracy Urzędu (pon.: 7.30-18.00, wt.-pt.: 7.30-15.30), bądź przesyłając zgłoszenie na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy (16-070 Choroszczy, ul. Dominikańska 2). W przypadku dokonania zgłoszenia drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy pod adresem: www.choroszcz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przy ul. Dominikańska 2 (Biuro Podawcze – parter lub Biuro Rady Miejskiej w Choroszczy – pok. 19).

 

Przypominamy, że do Rady Seniorów kandydować może ten, kto jest mieszkańcem gminy Choroszcz i ukończył co najmniej 60. rok życia.

 

Kandydatów do Rady Seniorów mogą zgłaszać:

1) organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych,

2) Burmistrz Choroszczy,

3) stałe komisje Rady Miejskiej w Choroszczy

– w tych wypadkach wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do Statutu Rady Seniorów Gminy Choroszcz – dostępny TUTAJ,

4) co najmniej piętnastu seniorów zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz, przy czym za seniora uważa się osobę powyżej 60. roku życia

– w tym wypadku wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do Statutu Rady Seniorów Gminy Choroszcz – dostępny TUTAJ.

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/230/2017 – powołująca Radę Seniorów oraz ustanawiające jej Statut.

 

Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione mogą być uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia odpowiedniego powiadomienia. Niezłożenie stosownych uzupełnień w terminie, skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

 

Zapraszamy!