Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. szuka pracowników!

2017-03-01

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na dwa stanowiska: Koordynatora ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętej PROW 2014-2020, a także Asystenta Kierownika Biura. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji, zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku, a także wymaganych dokumentów i trybu ich składania, przedstawiamy poniżej.

KOORDYNATOR DS. WDRAŻANIA LSR OBJĘTEJ PROW 

 

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Koordynowanie działań z zakresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW
  2014-2020.
 2. Doradztwo beneficjentom w zakresie przygotowywania i składania wniosków
  o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętego PROW 2014-2020.
 3. Dokonywanie bieżącego monitoringu zadań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącego zakresu PROW 2014-20120 poprzez przygotowywanie okresowych raportów.
 4. Wsparcie działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
 5. Informowanie społeczności lokalnej o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania i stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika biura.

 

Konieczne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 1. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji i monitoringu projektów z funduszy unijnych.
 2. Znajomość problematyki PROW 2014-2020 w kontekście Lokalnych Grup Działania.
 3. Doświadczenie i niezbędna wiedza do wdrażania i aktualizacji min. 1 dokumentu strategicznego o zasięgu regionalnym/lokalnym.
 4. Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.
 7. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 9. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
 3. Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń.
 4. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych
  z EFRROW.
 5. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Termin składania dokumentów:

10.03.2017r. do godziny 15.00.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w godzinach 08.00-16.00,

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: koordynator  ds. wdrażania LSR objętej PROW”.

 

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu oferty do biura Stowarzyszenia. Oferty, które wpłyną drogą e-mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Ofert niewybranych biuro nie odsyła.
 1. Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji aplikacyjnej informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych, będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych
  w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym
  i kandydat nie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (www.stowarzyszenienarew.org.pl) w terminie
  do 5 dni od terminu zakończenia naboru.
 3. Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi i jest dostępne do wglądu w biurze Stowarzyszenia w godzinach pracy biura.

 

***

 

ASYSTENT KIEROWNIKA BIURA

 

Wymiar etatu: ½

Umowa na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Obsługa kancelaryjno-techniczna organów Stowarzyszenia.
 2. Wsparcie organizacyjno-techniczne działań realizowanych w zakresie wdrażania LSR.
 3. Informowanie społeczności lokalnej o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania i stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 4. Wsparcie działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
 5. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika biura.

 

Konieczne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 1. Podstawowa znajomość problematyki PROW 2014-2020 i RPOWP 2014-2020 w kontekście Lokalnych Grup Działania.
 2. Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.
 5. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów unijnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Termin składania dokumentów:

10.03.2017r. do godziny 15.00.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w godzinach 08.00-16.00,

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy:  Asystent kierownika biura”.

 

 

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu oferty do biura Stowarzyszenia. Oferty, które wpłyną drogą e-mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Ofert niewybranych biuro nie odsyła.
 3. Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji aplikacyjnej informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych, będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych
  w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydat nie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (www.stowarzyszenienarew.org.pl) w terminie
  do 5 dni od terminu zakończenia naboru.
 5. Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi i jest do wglądu w biurze w godzinach pracy biura.