Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ptasia grypa w Polsce – informacja dla hodowców drobiu

2017-01-04

W związku z wystąpieniem na terytorium Polski grypy ptaków podtyp H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.12.2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków, a także informuje o zakazach i nakazach obowiązujących hodowców drobiu.

W związku z wystąpieniem na terenie Polski grypy ptaków:

 

* ZAKAZEM objęte jest:

- organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów kursowych gołębi;

- przechowywania i prezentacji na targowiskach ptaków, o których mowa powyżej w celu ich sprzedaży, oferowania do sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia;

- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których maja dostęp dzikie ptaki;

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok, dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 

* NAKAZUJE SIĘ:

- odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowalnych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

– datę przemieszczenia,

miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

– liczbę ptaków,

e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Ponadto posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

 

Dane kontaktowe w sprawie grypy ptaków:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok, tel. 85 6516746 lub 85 6522635, czynny pon.-pt. w godz. 7.30-15.30.

 

Adres poczty elektronicznej: ai@piwbial.pl.

 

Więcej informacji dostępnych pod adresem: www.piwbial.pl.

 

Z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.12.2016 można zapoznać się TUTAJ.

 

Zachęcamy także, aby zapoznać się z prezentacją dotyczącą Bioasekuracji na fermie drobiu.