Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. szuka pracowników

2017-02-14

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na stanowisko Koordynator Ds. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Objętej PROW.

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


1. Koordynowanie działań z zakresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020.
2. Doradztwo beneficjentom w zakresie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętego PROW 2014-2020.
3. Dokonywanie bieżącego monitoringu zadań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącego zakresu PROW 2014-20120 poprzez przygotowywanie okresowych raportów.
4. Wsparcie działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
5. Informowanie społeczności lokalnej o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania i stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika biura.

 

 

Konieczne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

1. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji i monitoringu projektów z funduszy unijnych, w tym przynajmniej 1 projekt o wartości powyżej 2 mln zł.
2. Znajomość problematyki PROW 2014-2020 w kontekście Lokalnych Grup Działania.
3. Doświadczenie i niezbędna wiedza do wdrażania i aktualizacji min. 1 dokumentu strategicznego o zasięgu regionalnym/lokalnym
4. Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
5. Wykształcenie wyższe.
6. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.
7. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
9. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
3. Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń.
4. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych z EFRROW.
5. Prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV i list motywacyjny,
2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie,
4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 

Termin składania dokumentów: 20-02-2017 do godziny 15.00.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4, w godzinach 8.00-16.00.

Z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy:  koordynator  ds. wdrażania LSR objętej PROW

 

Inne informacje:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu oferty do biura Stowarzyszenia. Oferty, które wpłyną drogą e-mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Ofert niewybranych biuro nie odsyła.

3. Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji aplikacyjnej informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydat nie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.


4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (www.stowarzyszenienarew.org.pl) w terminie do 5 dni od terminu zakończenia naboru.

5. Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi i jest do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy biura.