Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktywna integracja szansą na sukces

2017-01-12

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces”.

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

 

1. Mieszkańcy jednej z następujących gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

 

2. Osoby lub członkowie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

d) osoby nieletnie;

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

f) osoby z niepełnosprawnością;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy;

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

* W ramach wsparcia towarzyszącego, udział w projekcie wezmą członkowie otoczenia Uczestnika Projektu (otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu, osoby z otoczenia (w tym członkowie rodzin) zaproszeni zostaną do udziału w formach wsparcia tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (określonych w punkcie 2 a-k), w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Projekt oferuje:

a) doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu;

b) kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:

- koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);

- stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);

- pokrycie kosztów dojazdu;

 

c) płatne 3-miesięczne staże zawodowe:

- stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500 zł/m-c;

- dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000 zł na jedno stanowisko;

- dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000 zł/m-c.

 

Rekrutacja polega na złożeniu Kwestionariusza rekrutacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do siedziby Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi (18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna).

 

Rekrutacja trwa od 01.01.2017 do 28.02.2017 roku.

 

Materiały do pobrania:

Szczegółowy opis projektu

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny

 

 

Projekt pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Serdecznie zapraszamy!