Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Dokonujmy przeglądów kominów

2016-11-17

Sezon grzewczy już się rozpoczął i wielu mieszkańców naszej gminy już uruchomiło piece, dogrzewając swoje domy. Aby przeciwdziałać niepotrzebnym przykrym, a nierzadko tragicznym zdarzeniem związanym z zapaleniem się sadzy w przewodach kominowych, uczulamy Państwa, aby odpowiednio zadbać o instalację grzewczą. Jest to bardzo ważne.

Pożary sadzy wybuchają często wskutek zaniedbań powodowanych przez nas – właścicieli nieruchomości, a tym samym użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest zaniechanie czyszczenia przewodów dymowych. Takie czynności, prewencyjnie, powinniśmy wykonywać co najmniej raz na trzy miesiące, zaś przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych – co najmniej raz w roku. Pamiętajmy, że palenie w piecu śmieciami, odpadami, a także mokrym drewnem powodują osadzanie się cząsteczek sadzy w przewodach (sadza powstaje bowiem w wyniku niepełnego spalania materiału palnego).

 

Dlatego szczególnie przed sezonem grzewczym, ale także w czasie jego trwania, należy przeprowadzać systematyczne kontrole stanu technicznego przewodów kominowych we własnym domu czy innych użytkowanych przez nas nieruchomościach. Podczas takich kontroli sprawdzana jest drożność oraz szczelność komina. Jeśli przegląd wykaże, że w kominie nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli powstały na przewodzie pęknięcia, należy je naprawić lub zgłosić ten fakt kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

 

Skąd wiadomo, że w kominie zapaliła się sadza?


Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania. Paląca się sadza w wysokich temperaturach może powodować pęknięcia i powstanie nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się ze szczelin może z kolei doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Co wydarzyć się może dalej, nikogo chyba nie trzeba uświadamiać. Poprzez nieszczelne przewody do pomieszczeń przedostają się palące się cząstki materiału palnego, bardzo gorące gazy spalinowe, dym, dwutlenek węgla, w tym niezwykle groźny, ponieważ niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

 

Co zrobić, gdy zauważymy zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym?


Gdy dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym, należy od razu zaalarmować straż pożarną oraz wygasić palenisko. Zamknijmy dopływ powietrza do pieca – zarówno od dołu, jak i od góry. Pamiętajmy, aby sprawdzać przewód kominowy – na całej jego długości – czy nie występują na nim pęknięcia. Do palącego się komina nie wlewajmy wody! Z jednego litra wody powstaje bowiem aż 1700 litrów pary, co może doprowadzić nie tylko do poparzenia nas, ale także do popękania przewodu – w najlżejszym przypadku, a nawet – do rozerwania kanału i w efekcie – prawdziwej katastrofy.

 

Po ugaszeniu pożaru sadzy w kominie, należy następnie wezwać kominiarza, aby dokonał on wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny.

 

Przeprowadzanie kontroli przewodów kominowych – to nie tylko zalecana dobra praktyka, ale także wymóg prawny


Akty prawne, które regulują sprawy związane z przewodami kominowymi, to:

 

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz. 888; Nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 163, poz. 1362 i poz. 1364; Nr 169, poz. 1419).

 

Utrzymanie obiektów budowlanych:

 

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.

 

Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1)   okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) § 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 

UM
na posdtawie: www.starzacki.pl