Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

BURMISTRZ CHOROSZCZY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

2016-10-19

położonych w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz o nr geod. 354/49, 354/48, 354/43. 354/42, położonych w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz o nr geod. 437/5, o nr geod 452/7 wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8, o nr geod. 452/6 wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8, położonej w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz o nr geod. 505/8

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr. geod. 354/49 o pow. 0,1160ha, cena wywoławcza: 136 082,00zł (netto),

- działka o nr. geod. 354/48 o pow. 0,0845ha, cena wywoławcza: 73 589,00zł (netto),

- działka o nr. geod. 354/43 o pow. 0,1115ha, cena wywoławcza: 120 688,00zł (netto),

- działka o nr. geod. 354/42 o pow. 0,0735ha, cena wywoławcza: 64 010,00zł (netto).

 

 

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr. geod. 437/5 o pow. 0,1690ha, cena wywoławcza: 92 450,00zł (netto),

- działka o nr. geod. 452/7 o pow. 0,1448ha, wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8 o pow. 0,0383ha, cena wywoławcza cena wywoławcza: 84 482,00zł (netto),

- działka o nr. geod. 452/6 o pow. 0,1263ha, wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8 o pow. 0,0383ha,  cena wywoławcza: 74 362,00zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz:

 

-  działka o nr. geod. 505/8 o pow. 0,1190ha, cena wywoławcza: 191 791,00zł (netto).

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22.11.2016 roku  o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 17.11.2016r. na konto Urzędu Miejskiego, nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.


Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

 

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na stronie internetowej: www.um-choroszcz.pbip.pl Urzędu Miejskiego w Choroszczy.