Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Choroszcz planuje żłobek i kompletuje kadrę

2016-08-03

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Choroszcz planuje na swoim terenie utworzenie żłobka i objęcie całoroczną opieką dzieci najmłodszych – do lat 3. Powoli przymierza się też do kompletowania kadry administracyjno-dydaktycznej.

Gmina Choroszcz planuje utworzenie Żłobka Samorządowego w ramach Programu „MALUCH”, realizowanego przy wsparciu finansowym Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 62 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).


Żłobek zostanie zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1, w odrębnym skrzydle, w którym nie odbywają się zajęcia szkolne, z odrębnym wejściem.

 

Opieka na dziećmi odbywać się będzie odpłatnie, przez 5 dni w tygodniu przez kadrę opiekuńczo-wychowawczą. Do opieki nad dziećmi Gmina Choroszcz planuje zatrudnić 3 opiekunki, z których jedna będzie zarazem pełnić funkcję dyrektora placówki. Zatrudnione w żłobku opiekunki, w tym dyrektor placówki, muszą spełniać określone prawem wymogi, takie jak: 

a)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b)    posiadać wykształcenie magisterskie o specjalności nauczyciel wychowania przedszkolnego lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy;

c)     wynikające z art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z którymi  opiekunem w żłobku jak też dyrektorem żłobka może być osoba, która:   

·      daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

·      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

·      wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

·      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

f)     posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku; 

g)    w stosunku do dyrektora żłobka wymagany jest minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi, a także doświadczenie w zarządzaniu żłobkiem działającym jako jednostka budżetowa.

 

Wszystkie dzieci zostaną objęte ubezpieczeniem NNW.

 

Bliższych informacji na temat zatrudnienia w Żłobku Samorządowym w Choroszczy można uzyskać pod numerem telefonu: 85 713 22 11.

UM

 

Wychodząc na przeciw potrzeb mieszkańców, Gmina Choroszcz planuje na swoim terenie utworzenie żłobka i objęcie całoroczną opieką dzieci najmłodszych – do lat 3. Powoli przymierza się też do kompletowania kadry administracyjno-dydaktycznej.