Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nabór do pracy w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. przedłużony – do 10.08.2016

2016-07-26

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na stanowisko Koordynator ds. Wdrażania LSR Objętej PROW.

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Koordynowanie działań z zakresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020.
 2. Doradztwo beneficjentom w zakresie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętego PROW 2014-2020.
 3. Dokonywanie bieżącego monitoringu zadań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącego zakresu PROW 2014-20120 poprzez przygotowywanie okresowych raportów.
 4. Wsparcie działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
 5. Informowanie społeczności lokalnej o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania i stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika biura.

 

Konieczne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:


 1. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji i monitoringu projektów z funduszy unijnych.
 2. Znajomość problematyki PROW 2014-2020 w kontekście Lokalnych Grup Działania.
 3. Doświadczenie i niezbędna wiedza do wdrażania i aktualizacji min. 1 dokumentu strategicznego o zasięgu regionalnym/lokalnym
 4. Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.
 7. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 9. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
 3. Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń.
 4. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych z EFRROW.
 5. Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie,
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Termin składania dokumentów: 10-08-2016 do godziny 15.00.

 

Miejsce składania dokumentów:  Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, czynne w godzinach: 8.00-16.00 z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy: koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW.

 

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. lub przesłać pocztą. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu oferty do biura Stowarzyszenia. Oferty, które wpłyną drogą e-mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 1. Ofert niewybranych biuro nie odsyła.
 2. Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji aplikacyjnej informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydat nie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. 
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  (www.stowarzyszenienarew.org.pl.) w terminie do 16 sierpnia 2016r.

 

Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi i jest do wglądu w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w godzinach pracy biura.