Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nabór przedstawicieli NGO na kandydatów do komisji konkursowych

2016-01-29

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2016.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Choroszczy spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na czas realizacji Programu, czyli do 31 grudnia 2016 r.

 

Warto zwrócić uwagę na rozdział 10 Programu, który opisuje procedury dotyczące trybu powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Zgodnie z rozdziałem 10 § 19 ww. Programu „w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Choroszczy oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie, w liczbie, co najmniej dwóch dla każdej ze stron”, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1: „Burmistrz Choroszczy powołuje zarządzeniem komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs”.

 

Szczegóły procedury naboru przedstawione są TUTAJ