Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Konsultacje społeczne projektu „Studium transportowe BOF”

2015-07-14

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późń. zmianami) PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar dziesięciu podlaskich gmin tworzących Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Informujemy, że z treścią dokumentu można zapoznać się w:

- Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Departament Urbanistyki ul. Dr I. Białówny 11, pokój nr 208, 15-437 Białystok, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.opinie.bialystok.pl oraz www.bip.bialvstok.pl,

- Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 10,

- Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka, w godzinach pracy Urzędu,

- Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu,

- Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, pok. nr 3, 16-061 Juchnowiec Kościelny, w godzinach pracy Urzędu,

- Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, w godzinach pracy Urzędu,

- Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, w godzinach pracy Urzędu,

- Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, w godzinach pracy Urzędu,

- Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, pok. nr 4, 16-060 Zabłudów, w godzinach pracy Urzędu,

- Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski do projektu „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4, można składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 5 sierpnia 2015 r. na formularzu konsultacyjnym, w następujący sposób:

1) w formie pisemnej na adres: Departament Urbanistyki, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok,

2) drogą elektroniczną na adres: du@um.bialystok.pl,

3) w formie ustnej do protokołu (w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Dr I. Białówny 11, w pok. nr 208).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Białegostoku.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235 z póź. zmian.) wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

W ramach konsultacji społecznych powyższego dokumentu odbędą się również spotkania konsultacyjne zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Lokalizacja

Data, godzina

 

Białystok, Urząd Miejski,
ul. Słonimska 1, sala nr 10

 

21.07.2015,
godz. 17.00

 

Choroszcz, Remiza OSP w Choroszczy,
ul. Dominikańska 22

 

22.07.2015,
godz. 10.00

 

Czarna Białostocka, USC w Czarnej Białostockiej,
ul. J. Piłsudskiego 9

 

20.07.2015,
godz. 10.00

 

Dobrzyniewo Duże, Urząd Gminy,
ul. Białostocka 25

 

22.07.2015,
godz. 14.00

 

Juchnowiec Kościelny,
Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Koplanach

 

24.07.2015,
godz. 14.00

 

Łapy, Inkubator Przedsiębiorczości, sala konferencyjna,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a

 

23.07.2015,
godz. 14.00

 

Supraśl, Urząd Miejski, sala konferencyjna,
ul. J. Piłsudskiego 58

 

21.07.2015,
godz. 12.00

 

Wasilków, Urząd Miejski, sala konferencyjna,
ul. Białostocka 7

 

20.07.2015,
godz. 14.00

 

Zabłudów, Urząd Miasta, sala konferencyjna,
ul. Rynek 8

 

24.07.2015,
godz. 10.00

 

Turośń Kościelna, Urząd Gminy, sala konferencyjna,
ul. Białostocka 5

 

23.07.2015,
godz. 10.00