Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Konsultacje społeczne „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020…”

2015-06-23

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z póź. zmian.) PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU informuje

o przystąpieniu do konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata2014-2020 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Treść „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata2014-2020 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego” znajduje się TUTAJ. W tym miejscu można także zapoznać się z Prognozą oddziaływania projektu na środowisko.

 

Ze wspomnianymi dokumentami można zapoznac się również w: 

- Urzędzie Miejskim w Białymstoku ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, pok. nr 108, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.opinie.bialystok.pl; 

- Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej www.choroszcz.pl; 

- Urzędzie Miejskim w Czarnej  Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl; 

- Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej www.dobrzyniewo.pl; 

- Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.juchnowiec.gmina.pl; 

- Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, w punkcie obsługi interesanta w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej www.lapy.pl; 

- Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, przy punkcie obsługi interesanta w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.suprasl.pl; 

- Urzędzie Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej www.turosnkoscielna.pl; 

- Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.wasilkow.pl; 

- Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, pok. nr 214 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.zabludow.pl.

 

Opinie i wnioski do projektu „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020…” oraz prognozy oddziaływania na środowisko, można składać na niniejszym Formularzu konsultacyjnym do dnia 13 lipca 2015 r. w następujący sposób:

 

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, Referat Budownictwa;

 

- w formie elektronicznej na adres e-mail: plantransportowy@um.bialystok.pl;

 

- w formie ustnej – do p. Marzeny Jacejko, Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, p. nr 10.

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków są Prezydent/Burmistrzowie/Wójtowie Gmin.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dn. 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. Zmian.) wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informujemy także, że w ramach konsultacji społecznych „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata2014-2020…” odbędą się również spotkania konsultacyjne zgodnie z poniższym harmonogramem w:

 

Lokalizacja

Data, godzina

 

Białystok, Urząd Miejski,
ul. Słonimska 1, sala nr 10

 

 

03.07.2015,
godz. 11.00

Choroszcz, Remiza OSP w Choroszczy,
ul. Dominikańska 22

 

06.07.2015,
godz. 14.00

Czarna Białostocka, USC w Czarnej Białostockiej,
ul. J. Piłsudskiego 9

 

07.07.2015,
godz. 10.00

Dobrzyniewo Duże, Urząd Gminy,
ul. Białostocka 25, pok. nr 9

 

03.07.2015,
godz. 14.00

Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury, sala widowiskowa,
Pl. Królowej Rodzin 1

 

01.07.2015,
godz. 10.00

Łapy, Inkubator Przedsiębiorczości, sala konferencyjna,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a

 

02.07.2015,
godz. 10.00

Supraśl, Urząd Miejski, sala konferencyjna,
ul. J. Piłsudskiego 58

 

30.06.2015,
godz. 11.00

Turośń Kościelna, Urząd Gminy, sala konferencyjna,
ul. Białostocka 5

 

02.07.2015,
godz. 14.00

Wasilków, Urząd Miejski, sala konferencyjna,
ul. Białostocka 7

 

06.07.2015,
godz. 10.00

Zabłudów, Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Klub „Pod Burmistrzem”,
ul. Rynek 8

23.06.2015,
godz. 10.00

 

Szczegółowych informacji na temat programu, jak również konsultacji społecznych dotyczących dokumentu udziela p. Marzena Jacejko, Urząd Miejski w Chroszczy, ul. Dominikańska 2, pok. nr 10, tel. 85 713 22 31.

 

Urząd Miejski w Choroszczy